Obsah

Oznámení o vydaném Územním plánu Lípa ve smyslu § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo obce Lípa vydalo dne 17. 9. 2015 Územní plán Lípa formou Opatření obecné povahy č. 1/2015, které nabylo účinnosti dne 3. 10. 2015.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet:

- na obci Lípa (včetně dokladové části)

- na Magistrátu města Zlína, Oddělení prostorového plánování, středisku územního plánování

- na Magistrátu města Zlína, Odboru stavebních a dopravních řízení

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu