Obsah

HISTORIE OBCE LÍPY

     Obec Lípa ve Zlínském kraji se nalézá na levém břehu řeky Dřevnice. V roce 2011 si připomněla 750 let od prvních písemných zpráv o své existenci a 20 let od opět nabyté správní samostatnosti.

 

     V minulosti proslula zemědělstvím. Chovem koní i hovězího dobytka.

V době 2. světové války se hlásí v Lípě o slovo průmysl, který se rozvíjel nekoordinovaně dál až do osmdesátých let minulého století.

Z Lípy se stala pouze „průmyslová zóna města Zlína“, což byla jedna                         z roznětek k osamostatnění v roce 1990.

Ale zpátky do minulosti:

V zápise z roku 1261 o daru „Pána na Zlíně“ Viléma z Hustopečí z rodu pánů z Egerberka Vizovickému klášteru je první písemná zmínka o Lípě, polovině Želechovic, dílu Zádveřic, ves Slopné, že ji věnoval společně s tímto  opatstvím, k tomu ještě statky z okolí Kyjova, Přerova a Brna.

     Počátkem 14. století byl klášter a jeho okolní statky pustošen nájezdy loupeživých rytířů, až to musela „ řešit“ papežská  kurie v Avignonu !

Díky  podpoře moravského  markhraběte Jana Jindřicha byl klášter vizovický v roce 1363 osvobozen  od pravomoci světských soudů a poplatků.

      Bohužel v době bratrovražedných válek mezi syny Jana Jindřicha došlo k zpustošení mnoha kostelů, klášterů i osad, tedy i vizovického.

Další ničivá vlna byly husitské války. Dílo zkázy bylo dokonáno v době pustošivých bojů mezi králem Jiřím z  Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem.  V roce 1481 klášter zcela zanikl.

Práva k držbě vizovického panství drželi příbuzní zakladatele kláštera až do roku 1549, kdy vizovické panství a s ním i obec Lípu převzal Václav z Boskovic.

V roce 1567 koupil panství Kavka  Říčanský z Říčan a nechal postavit nový klášter. Nový majitel byl velmi tvrdý, pověstný svárlivou povahou. Nerespektoval výhody, které měli poddaní za minulých majitelů. Nejvíc je popudil, když jim bránil v užívání hor. Nakonec byl v roce 1582 zastřelen u Zádveřic.

 Měnili se majitelé, tvrdý a těžký život poddaných zůstával.

V době třicetileté války (1618-1648) si nemilosrdně počínali i přívrženci  vzbouřených stavů a císařské vojsko.

    V roce 1621 vtrhli do Vizovic vzbouření Valaši a k jejich povstání se přidalo i mnoho poddaných z vizovického panství.

Ohniskem vzpoury bylo Vsetínsko. A v závěru povstání (1642 až 1644) už rozhodl vídeňský dvůr o potlačení a příkladném potrestání vzbouřenců.  V bitvě u Vsetína podlehli i usedlíci z Lípy - Daněk Mastných, Mikuláščík, Martin Šťasta a Utinek. Tři byli popraveni, jeden zahynul v bitvě u Fryštáku.

Opět se měnili majitelé panství,následovaly exekuce, dluhy byly i tehdy!

Mezi tím kraj plenili Turci a Tataři.

Majetek panství z Vizovic, dědiny Lípa a Želechovice kupuje v dražbě 13.7.1746 olomoucký Kanovník Heřman Hanibal z Blümegenu. Jeho příbuzní drželi tento majetek až do 22.3.1838, kdy je zdědil Filip, svobodný pán z Raténic a ze Stillfriedu.

Po pádu feudálního zřízení převzaly správu vrchnostenské úřady.

Obec Lípa byla tzv. samosprávná.

Od konce 18. Století, kdy měla vlastní pečeť s určeným znakem, rychtáře a obecní zastupitelstvo, vždy v souladu s purkmistry.

Po roce 1848 si mohla obec své jmění spravovat sama v čele se starostou.  Místo panství to  byly nyní politické a soudní okresy. Lípa patřila od roku 1850 až do roku 1949 do Vizovického okresu.

Zároveň měla hejtmanství v Uherském Brodě a olomouckém kraji, později kraji uherskohradišťském.

V roce 1868 proběhla změna – Lípa je součástí okresu Holešov, Kraj Uherské Hradiště.

Od 1.10.1935 je nový politický okres Zlín, soudní okres Vizovice.

I pak se kraje a okresy měnily dle politické situace, která obzvláště po 2. světové válce byla sotuace velmi složitá.V roce 1948 nastalo znárodnění velkých podniků. Tento proces trval až do roku 1960.

      Od roku 1950 vznikají okresní a krajské úřady . Lípa patří až do roku 1989 do okresu Gottwaldov, bývalý Zlín a pod  Brněnský krajský  úřad.

V roce 1961 se udála zásadní věc pro Lípu – přestává být samostatnou obcí !

Od 1.1. 1961 se slučuje se sousedními Želechovicemi. Do státní správy byly vzaty další firmy, hostince a obchody.

V roce 1976 se centralizace moci stupňuje – obec Lípa, Želechovice a Lužkovice jsou přiřazeny k městu Gottwaldov. Lípa se stává občanským výborem  číslo 133.

    Po roce 1989 jsou krajská zřízení zrušena, ovšem v roce 2000 znovu vznikají krajské úřady.

1.1.1991 se Lípa stává samostatnou obcí. Snad definitivně!                           Naší  pověřenou obcí pro veškerou administrativu je  Město Zlín  a patříme do Zlínského kraje.