Obsah

Zápis do Mateřské školy v Lípě 2. 5. - 16. 5.2021

Typ: ostatní
Mateřská škola Lípa v období od 2. května do 16. května 2021

Informace k zápisu dětí na školní rok 2021/2022 do mateřské školy v Lípě

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 v Mateřské škole v Lípě proběhne v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy, a to v období od 2. května do 16. května 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zákonní zástupci mohou podat (doručit) žádost do Mateřské školy Lípa, okres Zlín, příspěvková organizace následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Lípa je q8tracc)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Proto využijte poštovní schránku  vedle vchodu do MŠ.

Příjem žádostí o předškolní vzdělávání bude probíhat celé období od 2. května do 16. května 2021. 

Žádost o předškolní vzdělávání je k dispozici ke stažení na webových stránkách mateřské školy.

Informace k přílohám žádosti.

Zákonný zástupce je povinen k žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy doložit kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického lékaře o očkování.

Potvrzení o očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení emailem, i toto je možné. Po předchozí domluvě s ředitelkou MŠ se řeší situace, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci.

 

Kopie rodného listu

Stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem nebo přiložit kopii k žádosti a poslat poštou, popř. vhodit v zalepené obálce do schránky MŠ.

 

Zápis do logopedické třídy MŠ Lípa

Zápis proběhne ve stejném termínu jako do běžné třídy, tj. v období od 2. května do 16. května 2021. Zákonní zástupci mají možnost podat žádost s přílohami (kopie rodného listu, potvrzení o očkování, včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) stejnými způsoby jako do běžné třídy.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

Přidělení registračního čísla

Každá žádost k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem (toto číslo nemá žádný vliv na přijetí dítěte do mateřské školy). Po uplynutí doby pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání budou zákonní zástupci emailem, popř. telefonicky informováni o přidělení registračního čísla.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí

Pod registračním číslem najdou zákonní zástupci své dítě v seznamu přijatých dětí. Tento seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy i vývěskou na vchodových dveřích MŠ. Ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy nejpozději do 30 dní od podání žádosti. Následně bude zveřejněn seznam.

Další informace

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

žádost zápis 2021.docx (16.8 kB)


Příloha

Vytvořeno: 12. 3. 2021
Poslední aktualizace: 12. 3. 2021 11:28
Autor: Správce Webu