Obsah

Konec nouzového stavu

Typ: ostatní
přehled nařízení

 

Vážení,

 

zasílám přehled aktuálních opatření, vzhledem k neprodloužení Nouzového stavu, končí tento krizový stav 11. dubna a spolu s ním všechna dosud platná krizová opatření. Nově budou situaci upravovat mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR, případně jednotlivých krajských hygienických stanic, vydané na základě „pandemického zákona“. Do neděle včetně platí stále krizová opatření, níže jsou uvedena pokud není uvedeno jinak od pondělí platná opatření a odkazy na ně. Zejména skončí omezení volného pohybu osob, pohybu mimo okresy, od pondělí nás čeká stávající stav s úpravami zejména v oblasti škol a školských zařízení, jinak nedochází k výrazným změnám.

 

 1. Mimořádná opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví ČR

 

 • omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 12. dubna (celé znění nařízení)
 • VŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce a zkouškách, s výjimkou účasti na zkoušce do 10 osob v místnosti, účasti na klinické a praktické výuce, praxi studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie aj. zdravotnických studijních programů, studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v MŠ, ZŠ a SŠ nebo školách a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, a účasti na individuálních konzultacích (pouze student a akademických pracovník); dále se zakazuje ubytování v ubytovacích zařízeních VŠ s výjimkou těch studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání;

 

 • SŠ, VOŠ a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce s výjimkou zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, škol Ministerstva spravedlnosti, praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdrav. zařízeních a zařízeních soc. služeb, žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, individuální konzultace (pouze žák nebo student a pedagog), konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, za účasti nejvýše 20 osob v místnosti, konání zkoušek na VOŠ za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na SŠ a v konzervatořích, praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků a studentů (nezbytné dle školního nebo rámcového VP); prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů, oborů);

 

 • spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na výuce, s výjimkou ZŠ při zdrav. zařízení, škol při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětí v přípravné třídě, žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně ZŠ, a to včetně školní jídelny, žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky stavebně oddělených budov, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), dětí v přípravném stupni základní školy speciální, škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, individuální konzultace (jedno dítě nebo žák, jeden pedagog a případně zákonný zástupce), skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině; prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzultace žáků 2. stupně;

 

 • spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí na vzdělávání, dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, tyto mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí, škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a MŠ při zdravotnickém zařízení;

 

 • ZUŠ a jazykových škol s právem jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce, s výjimkou státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a pedagog), individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagog);

 

 • středisek volného času, spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí aj. účastníků na zájmovém vzdělávání, s výjimkou individuální konzultace (jeden účastník a pedagog), individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagog);

 

 • školních klubů a školních družin spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí aj. účastníků na zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky;

 

 • školská výchovná a ubytovací zařízení tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům VOŠ s výjimkou studentů kteří se mohou účastnit vzdělávání, zakazuje se škola v přírodě a školní výlety;

 

 • tak, že součástí vzdělávání není sportovní činnost, s výjimkou MŠ a oborů SŠ, VOŠ a VŠ, jejichž je sportovní činnost stěžejní součástí,

 

 • tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů SŠ, VOŠ a VŠ, jejichž je zpěv stěžejní součástí, a to za účasti nejvýše 6 osob v místnosti;

 

 • vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech;

 

 • konání přijímacích zkoušek na VŠ, VOŠ, SŠ a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a konání nostrifikační zkoušky podle zákona tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti;

 

 • v MŠ, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky.

 

 • k testování žáků ve školách s účinností (celé znění nařízení)
 • pro děti, žáky a studenty, kterým nebyla zakázána osobní přítomnost na vzdělávání, platí, že jejich přítomnost je umožněna pouze pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí ve stanovené frekvenci preventivní antigenní test. Omezení se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku. Antigenní testy poskytují školy a školská zařízení.;

 

 • podmínka podstoupení antigenního testu se na děti, žáky a studenty nevztahuje pokud jsou v 90 denní ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění COVID-19 nebo mají negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hodin, nebo byly očkované a od podání poslední dávky uplynulo 14 dní;

 

 • preventivní testování antigenními testy se provádí s frekvencí dvakrát týdně; v případě pozitivního výsledku testu je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce;

 

 • k testování zaměstnanců škol a školských zařízení (celé znění nařízení)
 • zaměstnavatel, škola nebo školské zařízení, smí umožnit osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí antigenní test s negativním výsledkem;

 

 • preventivní testování se provádí v případě pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání dětem, žákům nebo studentům, a nepedagogických pracovníků, kteří přicházejí do osobního kontaktu s vyjmenovanými skupinami, s frekvencí dvakrát v každém pracovním týdnu s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy; v ostatních případech se provádí testování s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu;

 

 • netýká se zaměstnanců, kteří vykonávají práci na práci na dálku (home office);

 

 • podmínka podstoupení antigenního testu se na zaměstnance nevztahuje pokud jsou v 90 denní ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění COVID-19 nebo mají negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hodin, nebo byli očkovaní a od podání poslední dávky uplynulo 14 dní, dále také pokud jsou zároveň zaměstnanci jiné školy nebo školského zařízení a předloží potvrzení o testu, které není starší 48 hodin;

 

 • testování žáků u přijímacích zkoušek (celé znění nařízení)
 • uchazeči o střední vzdělávání, se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce, s výjimkou zkoušky konané distanční formou, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň doloží negativní výsledek preventivního testu provedeného ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky;

 

 • škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad; střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

 

 • podmínka podstoupení antigenního testu se na uchazeče o vzdělání a případně podporující osobu nevztahuje pokud jsou v 90 denní ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění COVID-19 nebo mají negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo byly očkované a od podání poslední dávky uplynulo 14 dní;

 

 • poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče (celé znění nařízení)
 • nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, akutní, následné i dlouhodobé lůžkové péče, omezení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče, průběžné udržování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí COVID-19 dle aktuální epidemiologické situace a predikcí potřeby hospitalizační péče, průběžné uvolňování lůžek akutní lůžkové péče překladem pacientů do následné nebo dlouhodobé péče, nebo propuštěním pacientů do domácího ošetřování, a to ve všech případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta možné, aniž by tím bylo ohroženo zdraví pacienta, a koordinaci činnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče;

 

 • zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení)
 • ve zdravotnických zařízeních, kde je poskytována akutní lůžková péče s výjimkou přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za splnění následujících podmínek (porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami a třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta dle tohoto mimořádného opatření – zákaz přítomnosti se vztahuje na všechna zařízení poskytovatelů zdravotních služeb), návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním (posledním) stadiu nevyléčitelného onemocnění;

 

 • ve zdravotnických zařízeních, kde je poskytována dlouhodobá nebo následná lůžková péče, lze návštěvu připustit pouze za podmínek, že návštěva absolvovala nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a doloží o tom doklad,  dále pak osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, nutné doložit doklad a dále osoby, které byly očkovány a od poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, skutečnost musí doložit vystaveným certifikátem; osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky použití osobních ochranných pomůcek, minimálně respirátor třídy FFP2, KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí do dvou let věku, dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;

 

 • v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, lze návštěvu připustit pouze za podmínek, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy PCR vyšetření nebo test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nutné doložit doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, nutné doložit doklad a dále osoby, které byly očkovány a od poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, skutečnost musí doložit vystaveným certifikátem; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, použití osobních ochranných pomůcek, minimálně respirátor třídy FFP2, KN95 bez výdechového ventilu, s výjimkou dětí do dvou let věku, dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

 • o vycházkách v zařízeních sociálních služeb s účinností od 12. dubna (celé znění nařízení)
 • opatření stanovuje podmínky pro uživatele soc. služeb v případě, že opustí objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, viz nařízení;

 

 

zákaz

 • maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou prodeje potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, léků, zdravotnických prostředků, potřeb pro zvířata, a jiných – kompletní výčet výjimek v opatření), nově bude povolen provoz prodejen dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví a provozoven s prodejem pietního zboží; jiné zboží a služby je zakázáno v těchto provozovnách prodávat nebo poskytovat, zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností dle zákona;

 

 • přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, závodní, zaměstnanecké stravování, školního stravování a provozoven v ubytovacích zařízeních (pouze v čase od 6:00 do 21:59 hod.), lze provozovat výdejové okénko od 06:00 hod. do 21:59 hod., mimo tuto dobu je prodej zakázán;

 

 • koncertů, hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, bez diváků lze představení konat nebo zkoušet, účinkující musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, který lze odložit jen po dobu vlastní produkce, při hře na nástroje je nutný rozestup min. 1,2 m, v případě zpěvu je omezen počet účinkujících, nesmí být vyšší než podíl plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi;

 

 • spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcích, aj. shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy – veřejné i soukromé s účastí přesahující 20 osob v jeden čas ve venkovních prostorech, nebo 10 osob koná-li se převážně ve vnitřních prostorách s výjimkou účasti na svatbě a pohřbu, kterých se v případě vnitřních prostor může účastnit nejvýše 15 osob; zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů aj. veřejných osob, které se konají na základě zákona a shromáždění dle zákona o právu shromažďovacím; MZ ČR je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže;
 •  
 • provozu heren, kasin, sázkových kanceláří; veletrhů a prodejních hospodářských výstav, tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti;
 • provozu umělých koupališť, wellness včetně saun, solárií (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb);
 • provozu muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, historických kulturních objektů, hvězdáren, planetárií, tak že se zakazují návštěvy a prohlídky veřejnosti;

 

 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě s výjimkou profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany, praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, nově kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky, činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti;

 

 • provozu sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (tělocvičny, kurty, kluziště, herny), posiloven, fitness center, aj. a vnitřních prostor venkovních sportovišť s výjimkou sportovní činnosti ve školách a sportovní přípravy vykonávané v rámci zaměstnání jako přípravy na povolené sportovní akce;

 

 • provozu zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

 

 • poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení;

 

 • provozu lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek IZS, Horské služby;

 

 • poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb s výjimkou osob s nařízenou karanténou, izolací, pracovní povinností podle krizového zákona, ubytování za účelem výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti, cizincům do doby opuštění území ČR, ubytování za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdrav. nebo soc. služeb, osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek;

 

 • prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej, nevztahuje se na prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není jiná provozovna a prodej ovoce a zeleniny, (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu „farmářské trhy“, za podmínek stanovených mimořádným opatřením; (na ploše farmářského tržiště se nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15m2, zákaz provozu stravovacích služeb a prodeje nápojů a pokrmů určených k okamžité konzumaci, s výjimkou bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru, zákaz stolů a míst k sezení);

 

Omezení

 • omezuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, kde není zakázána přítomnost veřejnosti od 22:00 hod. do 05:59 hod., nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny, prodej na letištích a nádražích, prodejny ve zdravotnických zařízeních, provozovny stravovacích služeb, kde není zakázána přítomnost veřejnosti;
 • pravidla pro provoz nákupních center, provozoven maloobchodního prodeje a prodeje služeb, jejichž provoz není zakázán zůstávají beze změn, nově se bude vztahovat i na provoz knihoven, obecně platí 1 zákazník na 15m2, řízení front čekajících zákazníků, dodržování rozestupů 2m, atd.

 

 • provozoven stravovacích služeb, kde není zakázána přítomnost veřejnosti - u jednoho stolu mohou být nejvýše 4 osoby, rozestupy mezi stoly 1,5m, provozovatel nepřipustí přítomnost více zákazníků než je míst k sezení, písemně evidovat aktuální počet míst k sezení, zákaz produkce živé hudby a tance, bez wifi; v případě prodeje prostřednictvím výdejového okénka dodržují osoby v bezprostřední blízkosti provozovny rozestupy od ostatních alespoň 2 metry;

 

 • hudebních, tanečních, herních apod. společenských klubů, diskoték, tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti;

 

 • omezuje činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem;

 

 • provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění;

 

 • omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, shromáždění, se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry;

 

 • omezuje shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;

 

 • omezuje konání voleb a zasedání orgánu PO s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej více než 10 osob, jsou usazeny s minimálními rozestupy 2m, s výjimkou členů domácnosti, účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené níže a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup, dále se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

dále stanovuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, je-li tak vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 • osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19.
 • o termínech poskytování druhé dávky očkovacích vakcín (celé znění nařízení)
 • mimořádné opatření upravuje prodloužení termínu pro poskytnutí druhé dávky vakcín, podrobnosti v opatření;
 • nošení ochranných prostředků úst a nosu s účinností od 12. dubna (celé znění nařízení)
 • mimořádné opatření upravuje zejména povinnosti žáků a studentů škol s ohledem na uvolnění opatření, ostatní zůstává bez výrazným změn, například povinnost nosit respirátor ffp2, případně nanoroušku na vysokých školách, ostatních školách nebo školských zařízeních, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, pokud používají ochranné prostředky uvedené v opatření, tzn. chirurgickou roušku nebo obdobný prostředek; výjimka pro děti v mateřské škole a děti v dětské skupině platí stále;
 • o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech od 12. dubna (celé znění nařízení)

 


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 11:14
Autor: Správce Webu